มอบหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนรอบค่ายฯ

เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พลตรี ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมด้วย นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จนท.พยาบาลจาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกำลังพล พลทหาร ในโครงการ “พลทหาร (ต้นแบบ) ลงพื้นที่ภูมิลำเนาช่วยเหลือประชาชน” พร้อมทั้งชุดขุนภักดี มทบ 39
     ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนรอบค่าย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก เพื่อป้องกันการติดเขื้อจากการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 และป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5) โดยมี เจ้าหน้าที่พยาบาล ของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร ให้คำแนะนำวิธีการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 320 คน

Visitors: 57,668