อดีตผู้บังคับบัญชา

รายนามผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก

๑.พ.อ.ประกาย        คารวะ                              พ.ศ.๒๕๑๙ - ๒๕๒๒ 

๒.พ.อ.เกียรติศักดิ์   จินดาลัทธ                         พ.ศ.๒๕๒๒ - ๒๕๒๔

๓.พ.อ.สลวย           ไชยโกมล                         พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๒๖

๔.พ.อ.ถนอม          วัชรพุทธ                           พ.ศ.๒๕๒๖ - ๒๕๒๙

๕.พ.อ.ศุภกิจ          ประเสริธพงศ์ธร                 พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๓๒

๖.พ.อ.วิเชียร          ชูปรีชา                             พ.ศ.๒๕๓๒ - ๒๕๓๓

๗.พ.อ.สถาพร        พงษ์พิทักษ์                       พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๕

๘.พ.อ.ประวิทย์      กลิ่นทอง                           พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๙

๙.พ.อ.สุคนธ์          เทพกุศล                           พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๕

๑๐.พ.อ.พงษ์ศักดิ์   สุขสวัสดิ์                           พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๕

๑๑.พ.อ.พิจิตร        ลักษณะละม้าย                  พ.ศ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗

๑๒.พ.อ.นิวัติชัย      ถนอมธรรม                       พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๕๐

๑๓.พ.อ.พีรวัฒน์     เปรมศรี                            พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๐

๑๔.พ.อ.อุกฤษณ์    อากาศวิภาต                     พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๑

๑๕.พ.อ.สุพจน์       บูรณจารี                           พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๒

 

รายนามผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก

๑.พล.ต.นิวัติชัย     ถนอมธรรม                         พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔   

๒.พล.ต.สุมงคล     ดิษบรรจง                          พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

๓.พล.ต.ณพล        รังสรรค์สวัสดิ์                     พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๖   

๔.พล.ต.ผดุง         ยิ่งไพบูลย์สุข                     พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

 

รายนามผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙

๑. พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๒. พล.ต.ภาณุวัตน์ เหนียวแน่น พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๐
๓. พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
๔. พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

 

Visitors: 165,168