อดีตผู้บังคับบัญชา

รายนามผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก

๑.พ.อ.ประกาย       คารวะ                               พ.ศ.๒๕๑๙ - ๒๕๒๒ 

๒.พ.อ.เกียรติศักดิ์   จินดาลัทธ                          พ.ศ.๒๕๒๒ - ๒๕๒๔

๓.พ.อ.สลวย          ไชยโกมล                          พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๒๖

๔.พ.อ.ถนอม         วัชรพุทธ                            พ.ศ.๒๕๒๖ - ๒๕๒๙

๕.พ.อ.ศุภกิจ         ประเสริธพงศ์ธร                    พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๓๒

๖.พ.อ.วิเชียร         ชูปรีชา                               พ.ศ.๒๕๓๒ - ๒๕๓๓

๗.พ.อ.สถาพร        พงษ์พิทักษ์                         พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๕

๘.พ.อ.ประวิทย์      กลิ่นทอง                            พ.ศ.๒๕๓๕ ฺ- ๒๕๓๙

๙.พ.อ.สุคนธ์         เทพกุศล                            พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๕

๑๐.พ.อ.พงษ์ศักดิ์   สุขสวัสดิ์                            พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๕

๑๑.พ.อ.พิจิตร        ลักษณะละม้าย                   พ.ศ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗

๑๒.พ.อ.นิวัติชัย      ถนอมธรรม                        พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๕๐

๑๓.พ.อ.พีรวัฒน์     เปรมศรี                             พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๐

๑๔.พ.อ.อุกฤษณ์    อากาศวิภาต                       พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๑

๑๕.พ.อ.สุพจน์       บูรณจารี                            พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๒

 

รายนามผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก

๑.พล.ต.นิวัติชัย     ถนอมธรรม                         พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๔   

๒.พล.ต.สุมงคล     ดิษบรรจง                          พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

๓.พล.ต.ณพล        รังสรรค์สวัสดิ์                     พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๖   

๔.พล.ต.ผดุง         ยิ่งไพบูลย์สุข                     พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

 

รายนามผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๙

๑.พล.ต.เกียรติศักดิ์    ดวงแดง                         พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

๒.พล.ต.ภาณุวัตน์      เหนียวแน่น                     พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๐

๓.พล.ต.จาตุรงค์        เชื้อคำฟู                        พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

๔.พล.ต.ทวีศักดิ์        วงศ์ทวีทรัพย์                   พ.ศ.๒๕๖๑ - ปัจจุบัน     

Visitors: 57,665