ประวัติหน่วย

 

 

ประวัติมณฑลทหารบกที่ ๓๙ 

 

(จังหวัดทหารบกพิษณุโลก)

 

       ในปีพุทธศักราช ๒๔๔๕ พวกเงี้ยวได้ก่อกบฏขึ้นที่เมืองแพร่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    

จึงโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ท.เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เป็นแม่ทัพใหญ่ มีอำนาจเด็ดขาดทั้งทางทหาร

 พลเรือน และการศาล ยกกองทัพจากกรุงเทพ ราชบุรี และอีกส่วนหนึ่ง เกณฑ์จากเมืองพิษณุโลก

 ขึ้นไปปราบปราม จนในที่สุดสามารถปราบปรามพวกเงี้ยวที่กบฏจนราบคาบ จึงนำกองทัพกลับ 

และพักทัพอยู่ที่เมืองพิษณุโลก พล.ท.เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ได้พิจารณาเห็นว่า ภาคเหนือของไทย

สมควรจะต้องมีกองทหารประจำการรักษาการณ์อยู่ จึงได้จัดกำลังส่วนหนึ่งมาประจำที่เมืองพิษณุโลก 

ซึ่งกำลังส่วนนั้นถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของหน่วยทหารใน จังหวัดพิษณุโลกจนถึงทุกวันนี้

 การจัดตั้งหน่วยทหารนั้น ได้จัดเป็น ๒ ส่วน คือ

            ส่วนที่ ๑ ส่วนกำลังรบ เรียกว่า กองพลที่ ๗

            ส่วนที่ ๒ ส่วนภูมิภาค เรียกว่า มณฑลทหารบก ฝ่ายเหนือ ซึ่งจังหวัดทหารบกพิษณุโลกเป็นหน่วย

  ขึ้นตรงและตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก

        ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๔๗๑ ทางราชการได้ยุบกองพลที่ ๗ จึงยังเหลือส่วนกำลังรบอยู่ใน

จังหวัดพิษณุโลก ๑ กองพัน คือ กองพันที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๗ และได้ย้ายมณฑลทหารบกฝ่ายเหนือ

 ไปอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ จึงยังคงเหลือ "จังหวัดทหารบกพิษณุโลก" ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคตั้งแต่นั้นมา

        จนถึงพุทธศักราช ๒๔๖๓ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานนามค่ายทหารพิษณุโลกเป็น 

 "ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ตามแจ้งความกองทัพบกที่ ๑๕/๑๒๑๒๓ ลง ๘ ส.ค. ๙๔

เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้พระราชสมภพ ณ จังหวัดพิษณุโลก

 

Visitors: 190,819