มณฑลทหารบกที่ 39

มทบ.39 Army Bike จักรยานสานฝันปันสุข และ โครงการ ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา Army PR Center ณ โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

อ่านต่อ...

 

 

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน  ของ กองทัพน้อยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 เงิน 1,327,000 บาท

ประกาศเผยแแพร่แผนงานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายสิบ ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เงิน 3,566,300.-บาท 

งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ พล.พัฒนา 3  เงิน  1,582,800.-บาท

งานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วมทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564  ของ ทน.3, พล.ร.4 และ ร.4 พัน.3 เงิน 1,805,900.-บาท 

งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39 และหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. ( แผนจัดหาที่ 2 ) เงิน 8,710,800.-บาท  

งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39 และหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. ( แผนจัดหาที่ 1 ) เงิน 5,203,200.-บาท  

งานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ. ของ พล.พัฒนาที่ 3 จว.พ.ล.  เงิน  430,700.-บาท  

งานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ. ของ บชร.3 จว.พ.ล. เงิน 1,829,900.-บาท  

งานจัดหาน้ำยาป้องกันและกำจัดศัตรูทำรายไม้ ของ มทบ.39  จว.พ.ล. เงิน 142,800.-บาท 

งานจ้างป้องกันและกำจัดศัตรูทำรายไม้ โดยวิธีการวางเหยื่อล่อ ของ มทบ.39  จว.พ.ล. เงิน  275,251.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหา งานซ่อมปรับปรุงอาคารฐานปฏิบัติการของ หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เงิน 1,035,900.-บาท

ประกาศเผยแแพร่แผนงานซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างรอบคลัง สป.5  899,700.-บาท 

ประกาศเผยแพร่แผนงานก่อสร้างรั้วตาขาย ของ พล.พัฒนา 3  จว.พ.ล.  เงิน 752,600.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมบำรุงระบบประปา ของ บชร.3  เงิน 548,200.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ปี 62 (แผนจัดหาที่ 1) เงิน 7,982,400.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ปี 62 (แผนจัดหาที่ 2) เงิน 12,387,600.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง 200 คน ของ พัน.ซบร.23 บชร.3 เงิน 798,200.-บาท

ประกาศเผยแแพร่แผนงานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ของ มทบ.39 เงิน 1,256,800.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมคลัง สป.5 ของ มทบ.39 เงิน 583,500.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมบำรุงระบบประปา ของ รพศ.4 เงิน 575,100.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมบำรุงระบบประปา ของ พล.พัฒนา 3 เงิน 885,600.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมบำรุงระบบประปา ของ บชร.3 เงิน 1,338,600.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมปรับปรุงระบบประปาในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เงิน 33,220,000.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผน งานซ่อมปรับปรุงเรือนรับรองสีวะราฯ ของ มทบ.39 เงิน 732,000.-บาท

 

 

 ประกวดราคาจ้างงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

-ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน กองทัพน้อยที่ 3 ตามโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก ( ระยะที่ 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงิน 1,327,000 บาท

ร่างขอบเขตของงาน TOR งานซ่อมปรับปรุงตึกนายสิบ ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3,566,300.-บาท 

ประกาศงานก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ พล.พัฒนา 3  เงิน  1,582,800.-บาท

ประกาศงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วมทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564  ของ ทน.3, พล.ร.4 และ ร.4 พัน.3 เงิน 1,805,900.-บาท

ประกาศงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ. ของ บชร.3 จว.พ.ล. เงิน 1,829,900.-บาท

ประกาศงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39 และหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. ( แผนจัดหาที่ 2 ) เงิน 8,710,800.-บาท

ประกาศประกวดราคา  เงิน 5,203,200.-บาท  E - bidding

ร่างประกาศประกวดราคา TOR งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39และหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. ( แผนจัดหาที่ 2 ) เงิน 8,710,800.-บาท

 

ร่างประกาศประกวดราคา TOR งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39 และหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. ( แผนจัดหาที่ 1 ) เงิน 5,203,200.-บาท

 

ประกาศประกวดงานซ่อมปรับปรุงอาคารฐานปฏิบัติการของ หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3  เงิน 1,035,900.-บาท  

 

ประกาศงานซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบคลัง สป.5 ของ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3  เงิน 899,700.-บาท   

 

ประกวดราคาจ้างงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุก ที่ดินของรัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของ ทบ. ของ พล.พัฒนา3 จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เงิน 1,688,300.-บาท (e-bidding)

 

ประกวดราคาจ้างงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน กองทัพบก ของ บชร.3 จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เงิน 1,227,300.- บาท (e-bidding)

 

ประกาศประกวดราคางานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ มทบ.39 หน่วยในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศซรมหาราช เงิน 11. ล้าน E - bidding

 

ประกาศประกวดราคางานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ มทบ.39 หน่วยในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เงิน 7.1 ล้าน E - bidding

 

ประกาศประกวดราคา งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง 200 คน ของ พัน.ซบร.23 บชร.3  เงิน 798,200.-บาท E – bidding

 

ประกาศประกวดราคา งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ของ มทบ.39 เงิน 1,256,800.-บาท E – bidding

 

ประกาศประกวดราคางานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ปี 62 (แผนจัดหาที่ 2) เงิน 12.3  ล้าน E – bidding

 

ประกาศประกวดราคางานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ปี 62 (แผนจัดหาที่ 1)  เงิน 7.9  ล้าน E – bidding

 

ประกาศประกวดราคา งานก่อสร้างรั้วตาข่าย ของ พล.พัฒนา 3 เงิน 752,600.-บาท E – bidding

 

ประกาศประกวดราคา งานซ่อมปรับปรุงระบบประปา ของ บชร.3 จว.พ.ล.  เงิน 548,200.-บาท E – bidding

 

ร่าง TOR งานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ปี 62 (แผนจัดหาที่ 2) เงิน 12,387,600  ล้าน E – bidding

 

ร่าง TOR งานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ปี 62 (แผนจัดหาที่ 1) เงิน 7,982,400 ล้าน E – bidding

 

ประกาศ งานซ่อมปรับปรุงระบบประปา พล.พัฒนา 3 เงิน 885,600.-บาท

 

ประกาศ งานซ่อมคลัง สิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 ของ มทบ.39  เงิน 583,500.-บาท

 

ประกาศ งานซ่อมปรับปรุงระบบประปา รพศ.4  เงิน 575,100.-บาท

 

ประกาศ งานซ่อมปรับปรุงระบบประปา บชร.3  เงิน 1,338,600.-บาท

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลฃ 449/36 ของ กองทัพน้อยที่ 3 ก่อสร้างรั้วลวดหนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เงิน 1,254,000 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เงิน 3,473,100.-บาท     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เงิน 5,753,500.-บาท 
ประกาศผลผู้เสนอประมูล งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายสิบ ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศมหาราช เงิน 3,566,300.-บาท 

ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39 ( แผนจัดหาที่ 2 ) เงิน 8,710,800.-บาท

ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39 ( แผนจัดหาที่ 1 ) เงิน 5,203,200.-บาท

ประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ พล.พัฒนา 3 เงิน 1,582,800.-บาท

ประกาศผู้ชนะงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างโครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วมทหาร ฯลฯ เงิน 1,805,900.-บาท

ประกาศผู้ชนะงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของ บชร.3 เงิน 1,829,900.-บาท

 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมปรับปรุงอาคารฐานปฏิบัติการของ หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3  เงิน 1,035,900.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบคลัง สป.5 ของ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 เงิน 555,660.-บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขต ของ พล.พัฒนา3 เงิน 1,670,000 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมบำรุงระบบปะปาของหน่วยในกองทัพบก ของ บชร.3 เงิน 791,000 บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 เงิน 11,070,000 บาท

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 เงิน 7,140,000 บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานก่อสร้างรั้วตาข่าย ของ พล.พัฒนา 3 เงิน 749,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง 200 คน ของ พัน.ซบร.23 บชร.3 เงิน 795,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ของ มทบ.39 เงิน 1,250,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ (แผนจัดหาที่ 2) เงิน 12,365,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ (แผนจัดหาที่1) เงิน 7,970,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานซ่อมบำรุงระบบประปา ของ บชร.3 จว.พ.ล. เงิน  391,243.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะงานซ่อมคลัง สป.5 ของ มทบ.39 เงิน 580,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะงานซ่อมบำรุงระบบประปา พล.พัฒนา 3 เงิน 883,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะงานซ่อมบำรุงระบบประปา รพศ.4 เงิน 573,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะงานซ่อมบำรุงระบบประปา บชร.3 เงิน 1,330,000.-บาท

ประกาศผู้ชนะเสนอประมูลงานปรับปรุงระบบประปาในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เงิน 33,220,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานก่อสร้างปรับปรุงเรือนรับรองสีวะราฯ ของ มทบ.39 เงิน 730,000.-บาท

  •  

ราคากลาง

-ราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน กองทัพน้อยที่ 3 เงิน 1,327,000 บาท

-ราคากลางงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยในค่ายสมเด็จนเรศวรมหาราช  เงิน 3,473,100.-บาท 

-ราคากลางงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกส้ราง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยในค่ายเอกาทศรถ  เงิน 5,753,500.-บาท 

 ราคากลางซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายสิบของ   รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เงิน 3,566,300.-บาท 

บัญชีรายละเอียดราคากลาง BOQ  งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ พล.พัฒนา 3  เงิน  1,582,800.-บาท  

บัญชีรายละเอียดราคากลาง  งานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วมทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564  ของ ทน.3, พล.ร.4 และ ร.4 พัน.3 เงิน 1,805,900.-บาท 

บัญชีรายละเอียดราคากลาง (BOQ) งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39 และหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. ( แผนจัดหาที่ 2) เงิน 8,710,800.-บาท   

 

บัญชีรายละเอียดราคากลาง (BOQ)  งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39 และหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. ( แผนจัดหาที่ 1 ) เงิน 5,203,200.-บาท 

 

บัญชีรายละเอียดการหาราคา ( BOQ ) งานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ. ของ พล.พัฒนาที่ 3 เงิน 430,700.-บาท 

 

บัญชีรายละเอียดราคากลาง (BOQ) งานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ. ของ บชร.3 จว.พ.ล. เงิน 1,829,900.-บาท

 

บัญชีรายละเอียดราคากลาง  BOQ งานจัดหาน้ำยาป้องกันและกำจัดศัตรูทำรายไม้ ของ มทบ.39  จว.พ.ล. เงิน 142,800.-บาท 

 

บัญชีรายละเอียดราคากลาง  BOQ  งานจ้างป้องกันและกำจัดศัตรูทำรายไม้  โดยวิธีการวางเหยื่อล่อ ของ มทบ.39  จว.พ.ล. เงิน  275,251.-บาท  

 

 

Visitors: 143,248