ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างรั้วตะแกรงสำเร็จรูป ของ กองพลพัฒนาที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ ของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นเงิน 2,922,400 บาท

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างแรงงาน งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 กองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3,กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4,กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และ กรมทหารช่างที่ 3 566,150 บาท

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติงาน งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2567 กองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3,กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4,กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และ กรมทหารช่างที่ 3 เป็นเงิน 578,064 บาท

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติงาน งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ประจำปีงบประมาณ 2567 ของกองทัพภาคที่ 3,มณฑลทหารบกที่ 39,กองพลทหารราบที่ 4 และ กองพันทหารสื่อสารที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 เป็นเงิน 1,184,210.- บาท

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างแรงงาน งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ประจำปีงบประมาณ 2567 กองทัพภาคที่ 3,มณฑลทหารบกที่ 39,กองพลทหารราบที่ 4 และ กองพันทหารสื่อสารที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 เป็นเงิน 1,925,000 บาท

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดินประจำปีงบประมาณ 2567 กองทัพทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3,กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ,กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และกรมทหารช่างที่ 3 จำนวนเงิน 3,448,486 บาท

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 การซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ กองทัพภาคที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 39 ,กองพลทหารราบที่ 4 และ กองพันทหารสื่อสารที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 เป็นเงิน 6,081,270 บาท

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 งานซ่อมปรับปรุงลานจอดรถ ของ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 626,000 บาท ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารขนาดใหญ่ ของกองพันทหารปืนใหญ่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก เป็นเงิน  1,050,800 บาท

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 1,150,576 บาท

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เงิน 1,485,030 บาท

- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เงิน 629,200 บาท

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน  ของ กองทัพน้อยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 เงิน 1,327,000 บาท

-ประกาศเผยแแพร่แผนงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยในค่ายสมเด็จนเรศวรมหาราช  เงิน 3,473,100.-บาท 

-ประกาศเผยแแพร่แผนงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกส้ราง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยในค่ายเอกาทศรถ  เงิน 5,753,500.-บาท

ประกาศเผยแแพร่แผนงานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายสิบ ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เงิน 3,566,300.-บาท 

งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ พล.พัฒนา 3  เงิน  1,582,800.-บาท

งานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วมทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564  ของ ทน.3, พล.ร.4 และ ร.4 พัน.3 เงิน 1,805,900.-บาท 

งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39 และหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. ( แผนจัดหาที่ 2 ) เงิน 8,710,800.-บาท  

งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39 และหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. ( แผนจัดหาที่ 1 ) เงิน 5,203,200.-บาท  

งานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ. ของ พล.พัฒนาที่ 3 จว.พ.ล.  เงิน  430,700.-บาท  

งานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ. ของ บชร.3 จว.พ.ล. เงิน 1,829,900.-บาท  

งานจัดหาน้ำยาป้องกันและกำจัดศัตรูทำรายไม้ ของ มทบ.39  จว.พ.ล. เงิน 142,800.-บาท 

งานจ้างป้องกันและกำจัดศัตรูทำรายไม้ โดยวิธีการวางเหยื่อล่อ ของ มทบ.39  จว.พ.ล. เงิน  275,251.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหา งานซ่อมปรับปรุงอาคารฐานปฏิบัติการของ หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เงิน 1,035,900.-บาท

ประกาศเผยแแพร่แผนงานซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างรอบคลัง สป.5  899,700.-บาท 

ประกาศเผยแพร่แผนงานก่อสร้างรั้วตาขาย ของ พล.พัฒนา 3  จว.พ.ล.  เงิน 752,600.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมบำรุงระบบประปา ของ บชร.3  เงิน 548,200.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ปี 62 (แผนจัดหาที่ 1) เงิน 7,982,400.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ปี 62 (แผนจัดหาที่ 2) เงิน 12,387,600.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง 200 คน ของ พัน.ซบร.23 บชร.3 เงิน 798,200.-บาท

ประกาศเผยแแพร่แผนงานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ของ มทบ.39 เงิน 1,256,800.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมคลัง สป.5 ของ มทบ.39 เงิน 583,500.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมบำรุงระบบประปา ของ รพศ.4 เงิน 575,100.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมบำรุงระบบประปา ของ พล.พัฒนา 3 เงิน 885,600.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมบำรุงระบบประปา ของ บชร.3 เงิน 1,338,600.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมปรับปรุงระบบประปาในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เงิน 33,220,000.-บาท

ประกาศเผยแพร่แผน งานซ่อมปรับปรุงเรือนรับรองสีวะราฯ ของ มทบ.39 เงิน 732,000.-บาท

 

 

 

 

Visitors: 195,043