ประกวดราคาจ้างงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสาสรขนาดใหญ่ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 1,050,800 บาท

-ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สนับสนุน กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓ เพื่อใช้ในงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ มณฑลทหารบกที่ 39 อาคารหมายเลข 599/35 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,485,030.-บาท

- ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สนับสนุน กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓ เพื่อใช้ในงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยงโรงประกอบเลี้ยง โรงนอนทหาร และ ห้องน้ำ - ห้องส้วม (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และหน่วยในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,150,576 บาท

- ประกวดราคาจ้างงานซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยในกองทัพบก ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก เงิน 629,200 บาท

-ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน กองทัพน้อยที่ 3 ตามโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก ( ระยะที่ 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงิน 1,327,000 บาท

ร่างขอบเขตของงาน TOR งานซ่อมปรับปรุงตึกนายสิบ ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3,566,300.-บาท 

ประกาศงานก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ พล.พัฒนา 3  เงิน  1,582,800.-บาท

ประกาศงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วมทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564  ของ ทน.3, พล.ร.4 และ ร.4 พัน.3 เงิน 1,805,900.-บาท

ประกาศงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ. ของ บชร.3 จว.พ.ล. เงิน 1,829,900.-บาท

ประกาศงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39 และหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. ( แผนจัดหาที่ 2 ) เงิน 8,710,800.-บาท

ประกาศประกวดราคา TOR งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39 และหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. ( แผนจัดหาที่ 1 ) เงิน 5,203,200.-บาท

ร่างประกาศประกวดราคา TOR งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39และหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. ( แผนจัดหาที่ 2 ) เงิน 8,710,800.-บาท

ร่างประกาศประกวดราคา TOR งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39 และหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. ( แผนจัดหาที่ 1 ) เงิน 5,203,200.-บาท

ประกาศประกวดงานซ่อมปรับปรุงอาคารฐานปฏิบัติการของ หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3  เงิน 1,035,900.-บาท  

ประกาศงานซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบคลัง สป.5 ของ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3  เงิน 899,700.-บาท   

ประกวดราคาจ้างงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุก ที่ดินของรัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของ ทบ. ของ พล.พัฒนา3 จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  เงิน 1,688,300.-บาท (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน กองทัพบก ของ บชร.3 จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เงิน 1,227,300.- บาท (e-bidding)

ประกาศประกวดราคางานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ มทบ.39 หน่วยในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศซรมหาราช เงิน 11. ล้าน E - bidding

ประกาศประกวดราคางานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ มทบ.39 หน่วยในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เงิน 7.1 ล้าน E - bidding

ประกาศประกวดราคา งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง 200 คน ของ พัน.ซบร.23 บชร.3  เงิน 798,200.-บาท E – bidding

ประกาศประกวดราคา งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ของ มทบ.39 เงิน 1,256,800.-บาท E – bidding

ประกาศประกวดราคางานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ปี 62 (แผนจัดหาที่ 2) เงิน 12.3  ล้าน E – bidding

ประกาศประกวดราคางานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ปี 62 (แผนจัดหาที่ 1)  เงิน 7.9  ล้าน E – bidding

ประกาศประกวดราคา งานก่อสร้างรั้วตาข่าย ของ พล.พัฒนา 3 เงิน 752,600.-บาท E – bidding

ประกาศประกวดราคา งานซ่อมปรับปรุงระบบประปา ของ บชร.3 จว.พ.ล.  เงิน 548,200.-บาท E – bidding

ร่าง TOR งานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ปี 62 (แผนจัดหาที่ 2) เงิน 12,387,600  ล้าน E – bidding

ร่าง TOR งานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ปี 62 (แผนจัดหาที่ 1) เงิน 7,982,400 ล้าน E – bidding

ประกาศ งานซ่อมปรับปรุงระบบประปา พล.พัฒนา 3 เงิน 885,600.-บาท

ประกาศ งานซ่อมคลัง สิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 ของ มทบ.39  เงิน 583,500.-บาท

ประกาศ งานซ่อมปรับปรุงระบบประปา รพศ.4  เงิน 575,100.-บาท

ประกาศ งานซ่อมปรับปรุงระบบประปา บชร.3  เงิน 1,338,600.-บาท

Visitors: 195,052