ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารขนาดใหญ่ ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้สิ้น ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยในกองทัพบก ของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก เป็นเงินทั้งสิ้น 625,000 บาท

-ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานซื้อวัสดุก่อสร้าง สนับสนุนกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 เพื่อใช้ในงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ มณฑลทหารบกที่ ที่ 39 อาคารหมายเลข 599/35 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1,439,497 บาท

-ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานซื้อวัสดุก่อสร้าง สนับสนุนกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 เพื่อใช้ในงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ-ห้องส้วม (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และหน่วยในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 1,121,549 บาท

 - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลฃ 449/36 ของ กองทัพน้อยที่ 3 ก่อสร้างรั้วลวดหนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เงิน 1,254,000 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เงิน 3,473,100.-บาท     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เงิน 5,753,500.-บาท 

ประกาศผลผู้เสนอประมูล งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายสิบ ของ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศมหาราช เงิน 3,566,300.-บาท 

ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39 ( แผนจัดหาที่ 2 ) เงิน 8,710,800.-บาท

ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39 ( แผนจัดหาที่ 1 ) เงิน 5,203,200.-บาท

ประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ พล.พัฒนา 3 เงิน 1,582,800.-บาท

ประกาศผู้ชนะงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างโครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วมทหาร ฯลฯ เงิน 1,805,900.-บาท

ประกาศผู้ชนะงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของ บชร.3 เงิน 1,829,900.-บาท

 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมปรับปรุงอาคารฐานปฏิบัติการของ หน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3  เงิน 1,035,900.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบคลัง สป.5 ของ พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 เงิน 555,660.-บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขต ของ พล.พัฒนา3 เงิน 1,670,000 บาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมบำรุงระบบปะปาของหน่วยในกองทัพบก ของ บชร.3 เงิน 791,000 บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 เงิน 11,070,000 บาท

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 เงิน 7,140,000 บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานก่อสร้างรั้วตาข่าย ของ พล.พัฒนา 3 เงิน 749,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง 200 คน ของ พัน.ซบร.23 บชร.3 เงิน 795,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายพัน 6 ครอบครัว ของ มทบ.39 เงิน 1,250,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ (แผนจัดหาที่ 2) เงิน 12,365,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานซ่อมปรับปรุงอาคาร สำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ (แผนจัดหาที่1) เงิน 7,970,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานซ่อมบำรุงระบบประปา ของ บชร.3 จว.พ.ล. เงิน  391,243.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะงานซ่อมคลัง สป.5 ของ มทบ.39 เงิน 580,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะงานซ่อมบำรุงระบบประปา พล.พัฒนา 3 เงิน 883,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะงานซ่อมบำรุงระบบประปา รพศ.4 เงิน 573,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะงานซ่อมบำรุงระบบประปา บชร.3 เงิน 1,330,000.-บาท

ประกาศผู้ชนะเสนอประมูลงานปรับปรุงระบบประปาในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เงิน 33,220,000.-บาท

ประกาศผลผู้ชนะการประมูล งานก่อสร้างปรับปรุงเรือนรับรองสีวะราฯ ของ มทบ.39 เงิน 730,000.-บาท

Visitors: 190,821