ราคากลาง

-ราคากลางงานก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารขนาดใหญ่ ของ ป.4 พัน 104 เป็นเงิน 1,050,800.00 บาท (ปัดเศษ)

-ราคากลางงานซ่อมโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วมของหน่วยใน ทบ. ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 1,150,576 บาท

- ราคากลางงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 559/35 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 1,485,030 บาท

-บัญชีปริมาณงาน และ ราคากลาง งานซ่อมบำรุงประปาของหน่วยใน ทบ. ของ บชร.3 จว.พ.ล. เงิน 629,200 บาท

-ราคากลาง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน กองทัพน้อยที่ 3 เงิน 1,327,000 บาท

-ราคากลางงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยในค่ายสมเด็จนเรศวรมหาราช  เงิน 3,473,100.-บาท  

-ราคากลางงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกส้ราง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยในค่ายเอกาทศรถ  เงิน 5,753,500.-บาท  

ราคากลางซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายสิบของ   รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เงิน 3,566,300.-บาท 

บัญชีรายละเอียดราคากลาง BOQ  งานก่อสร้างรั้วลวดหนาม ของ พล.พัฒนา 3  เงิน  1,582,800.-บาท  

บัญชีรายละเอียดราคากลาง  งานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วมทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564  ของ ทน.3, พล.ร.4 และ ร.4 พัน.3 เงิน 1,805,900.-บาท 

บัญชีรายละเอียดราคากลาง (BOQ) งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39 และหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. ( แผนจัดหาที่ 2) เงิน 8,710,800.-บาท   

บัญชีรายละเอียดราคากลาง (BOQ)  งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ มทบ.39 และหน่วยในพื้นที่ จว.พ.ล. ( แผนจัดหาที่ 1 ) เงิน 5,203,200.-บาท 

บัญชีรายละเอียดการหาราคา ( BOQ ) งานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ. ของ พล.พัฒนาที่ 3 เงิน 430,700.-บาท 

บัญชีรายละเอียดราคากลาง (BOQ) งานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ. ของ บชร.3 จว.พ.ล. เงิน 1,829,900.-บาท

บัญชีรายละเอียดราคากลาง  BOQ งานจัดหาน้ำยาป้องกันและกำจัดศัตรูทำรายไม้ ของ มทบ.39  จว.พ.ล. เงิน 142,800.-บาท 

บัญชีรายละเอียดราคากลาง  BOQ  งานจ้างป้องกันและกำจัดศัตรูทำรายไม้  โดยวิธีการวางเหยื่อล่อ ของ มทบ.39  จว.พ.ล. เงิน  275,251.-บาท  

Visitors: 190,821