“Youth Leaders Nextgen“ รุ่นที่ 1

กรุณากรอกข้อความ...
มทบ.39 กิจกรรมเสริมสร้างผู้นำเยาวชน “Youth Leaders Nextgen“ รุ่นที่ 1
************************
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 0830 มณฑลทหารบกที่ 39 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 39 ดำเนินกิจกรรม “เสริมสร้างผู้นำเยาวชน youth leaders nextgen” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ผ่านระบบการ Zoom จาก กรมกิจการพลเรือนกองทัพบก พร้อมกัน 56 หน่วย ทั่วประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ พร้อมเป็นผู้นำกล้าคิด กล้าแสดงออกในการทำประโยชน์ต่อสังคม โดยมี นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 20 คน เข้าร่วมจัดกิจกรรมฯ
ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 มอบให้ พันเอก ชุติชัย อาทิตย์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมเสริมสร้างผู้นำเยาวชน “Youth Leaders Nextgen“ ประจำปี 2566 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มกลัดผู้นำเยาวชนที่ผ่านการอบรมฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปตามเป้าหมาย ที่ต้องการปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสาธารณะ อันจะส่งเสริมให้เด็กเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป

 

Visitors: 190,819