เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 1330 พลตรี กฤษณะ ภู่ทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 จัดวงดนตรีไทย หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดำเนินกิจกรรมดนตรีระหว่างหน่วยงานทหารและเยาวชนในสถานศึกษา ร่วมแสดงดนตรีไทย หรือดนตรีพื้นถิ่นในประเทศ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องใน "วันอนุรักษ์มรดกไทย" วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Visitors: 156,773